Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI K 189/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lesku z 2015-12-22

Sygn. akt VI K 189/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Lesku, Zamiejscowy Wydział VI Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Turek

Protokolant Beata Filipów

Oskarżyciel publiczny Regina Gagatko z Urzędu Celnego w K.

po rozpoznaniu w dniach 27 listopada i 22 grudnia 2015r. w Ustrzykach Dolnych, na rozprawie

sprawy

A. K. - s. I. i M., ur. (...) we L., zam. L., V. 14/161 - Ukraina, nie karanego,

oskarżonego o to, że:

w dniu 17.06.2015r. przywiózł przez przejście graniczne w K. w sam. Osobowym m-ki D. C. (...) o nr rej. (...)BC, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego przywiózł z zagranicy bez zgłoszenia celnego i bez przedstawienia organowi celnemu towaru w postaci 1 500 paczek papierosów marki (...) produkcji zagranicznej, nie oznaczonego polskimi znakami akcyzy o wartości celnej 2 169,00 PLN, przez co nastąpiło narażenie na uszczuplenie należności celnej w wysokości 1 249,00 PLN, należnego podatku akcyzowego w wysokości 24 374,00 PLN i podatku VAT w kwocie 6 392,00 PLN

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 63 §2 i §6 kks w zb. z art. 86 §1 i 4 kks w zb. z art. 54 §1 i §3 kks w zw. z art. 7 §1 kks

I.  uznaje oskarżonego A. K. za winnego czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. z art. 63 §2 i §6 kks w zb. z art. 86 §1 i 4 kks w zb. z art. 54 §1 i §3 kks w zw. z art. 7 §1 kks i za to na podstawie art. 63 §6 kks w zw. z art. 7 §2 kks w zw. z art. 23 §1, §2, §3 kks

s k a z u j e

go na karę grzywny w liczbie 100 (stu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych,

II.  na podstawie art. 30 §1 i §2 kks w zw z art. 29 pkt 1 kks i art. 31 §6 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych, tj.:

- 1 500 paczek papierosów marki (...)

bez polskich znaków akcyzy oraz zarządza ich zniszczenie,

III.  na podstawie art. 31 §1a kks zwraca właścicielowi O. M. samochód marki D. C. (...) o nr rejestracyjnym (...)BC, nr VIN (...), rok prod. 1999, wraz z kluczykiem – sztuk 1 i dowodem rejestracyjnym oraz polisą,

IV.  na podstawie art. 624 §1 kpk w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. (Dz.U. z 1983r.Nr49, poz. 223 ze zm.)“o opłatach w sprawach karnych” w zw. z art. 113 §1 kks zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w tym opłaty, a wydatkami obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt VI K 189/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 22 grudnia 2015r.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 17 czerwca 2015r. oskarżony A. K. przekraczał granicę ukraińsko- polską w miejscowości K. samochodem osobowym marki D. C. (...) nr rej. (...)BC własności O. M.. W trakcie kontroli samochodu funkcjonariusz służby celnej ujawnił 1500 paczek papierosów marki G. (...), które zostały ukryte w ściankach bocznych pojazdu w części ładunkowej. Pojazd nie posiadał specjalnie przystosowanych skrytek konstrukcyjnych, a papierosy zostały umieszczone luzem
w profilach ścianek i przynitowane płytami pilśniowymi. Wartość celna papierosów wynosiła (...),,00 PLN. W wyniku działania oskarżonego nastąpiło narażenie na uszczuplenie należności celnych w wysokości 1249,00 PLN, należnego podatku akcyzowego w kwocie 24.374,00 PLN oraz podatku VAT w wysokości 6.392,00 PLN.

W/w samochód tylko raz przekraczał granicę polsko – ukraińską i było to w dniu zdarzenia.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: zeznań świadka J. M. (k.31-33) ,protokołu taryfikacji celnej (k.9H).

Sąd dał wiarę powyższym dowodom albowiem są one spójne, logiczne i tworzą pozbawiony luk stan faktyczny sprawy, co będzie przedmiotem rozważań w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Oskarżony A. K. nie stawił się na rozprawę, a Sąd uznał jego obecność za nieobowiązkową. Słuchany w postępowaniu przygotowawczym formalnie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale w wyjaśnieniach przedstawił, że nic nie wiedział
o papierosach znajdujących się w części ładunkowej. Ponadto oskarżony wyjaśnił, że jechał do S. i K. w celu zakupu kotła grzewczego, a samochód pożyczył od kolegi R., który obecnie jest jego właścicielem, ale nie zna jego danych.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w tym zakresie w jakim twierdzi, że nie wiedział o papierosach znajdujących się w samochodzie. Zasady logiki oraz doświadczenia życiowego wskazują, że na pewno nikt nie przekazywałby samochodu innej osobie z taką ilością papierosów, nic nie mówiąc o tym. Takie wyjaśnienia oskarżonego złożone są tylko
i wyłącznie na użytek przedmiotowego postępowania i nie polegają na prawdzie. W ocenie Sądu oskarżony doskonale wiedział o ukrytych papierosach a do Polski wiózł je
w określonym celu, a więc po to, aby sprzedać i dlatego Sąd odmówił wiary jego wyjaśnieniom .

Tak, jak to zostało nadmienione w niniejszym uzasadnieniu Sąd dał wiarę zeznaniom świadka J. M., który przeprowadzał kontrolę samochodu, którym kierował oskarżony. Świadek zeznaje na okoliczność ujawnionych papierosów oraz miejsca ich ukrycia oraz zachowania oskarżonego. Jego zeznania są spójne, logiczne i jako takim należało dać wiarę w całości.

Mając na uwadze powyższe rozważania stwierdzić, że oskarżony A. K. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa skarbowego z art. 63§2 i 6 kks, art. 86§1
i § 4 kks
i art. 54§1 i 2 kks w zw. z art. 7§1 kks albowiem nie dopełnił obowiązku celnego
i sprowadził na polski obszar celny towar w postaci 1500 paczek papierosów marki (...) nieoznaczonych znakami akcyzy Ministra Finansów RP, przez co nastąpiło narażenie na uszczuplenie należności celnej, należnego podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Uznając oskarżonego A. K. winnym popełnienia czynu z art. 63§2 i 6 kks, art. 86§1 i 4 kks oraz art. 54§1 i 2 kks w zw. z art. 7§1 kk Sąd wymierzył mu karę grzywny
w liczbie 100(stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych.

Na podstawie art. 30§1 i 2 kks i art. 29 pkt 1 kks i art.31§ 6 kks Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci 3500 paczek papierosów marki (...) produkcji zagranicznej i zarządził ich zniszczenie.

Orzekając kary grzywny w przedmiotowej sprawie Sąd uwzględnił stosunki majątkowe i rodzinne oskarżonego, jego możliwości zarobkowe, wysokość uszczupleń na jakie swoim zachowaniem naraził Skarb Państwa. Oskarżony jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu, podejmuje prace dorywcze. Poza tym suma uszczupleń wynosi ponad 20 tysięcy złotych.

Jako okoliczności obciążające przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę stosunkowo dużą ilość papierosów, fakt ukrywania innych osób, które pomagały oskarżonemu w tym procederze.

Jako okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary Sąd uwzględnił fakt dotychczasowej niekaralności za przestępstwa, w tym także karno – skarbowe (vide: karta karna k.6E).

Stosownie do treści art. 49§1 kks i art. 31§6 kks obligatoryjnym było orzeczenie przepadku wyrobów akcyzowych i zarządzenie ich zniszczenia.

Na podstawie art.31§1a kks Sąd zwrócił właścicielowi samochód marki D. C. (...) zatrzymany w przedmiotowej sprawie. Podstawą takiego orzeczenia był po pierwsze fakt, że w samochodzie nie było skrytek konstrukcyjnych, które służyłyby do przemytu papierosów. Ponadto, zaś przede wszystkim oskarżyciel nie wykazał zaistnienia przesłanek
z art. 31§1 a kk. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że samochód stanowi własność innej osoby, która wystąpiła jako interwenient. W tym miejscu należy nadmienić, że dowód rejestracyjny pojazdu wskazuje na to, że formalnie stanowi on własność interwenienta, a nie osoby, o której wspomina w swoich wyjaśnieniach oskarżony. Oskarżony tylko raz i to właśnie w dniu zdarzenia poruszał się tym samochodem. W tej sytuacji w ocenie Sądu brak jest podstaw do przyjęcia, że właściciel pojazdu na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywał albo mógł przewidzieć , że będzie służył do popełnienia przestępstwa skarbowego. Brak jest bowiem dowodów pozwalających na przyjęcie, że zaistniały przesłanki z art. 31§1a kks, a ich istnienia nie można w żaden sposób domniemywać. Mając to na uwadze uwzględniono interwencję i samochód zwrócono właścicielowi.

Ponadto Sąd nie orzekł ściągnięcia równowartości samochodu wnioskowanego na podstawie art.32§1 kks z uwagi na brak podstaw. Analiza przepisu art.32§1 kks wskazuje, że środek tam określony może być orzeczony jeżeli nie można orzec przepadku przedmiotów, gdy przedmiot został zniszczony, zgubiony, ukryty lub z innych przyczyn faktycznych lub prawnych nie może być objęty w posiadanie. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie zachodzi albowiem tutaj w ogóle nie można mówić o przepadku samochodu wobec uwzględnienia interwencji, co powoduje w konsekwencji, że nie można orzec środka karnego określonego w art.32§1 kks.

Na podstawie art. 624§ kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. (Dz. U z 1983r. Nr 49 poz.223 ze zm.) Sąd zwolnił oskarżonego od uiszczania kosztów sądowych
w tym opłaty, a wydatkami obciążył Skarb Państwa. Wydając takie rozstrzygnięcie Sąd wziął pod uwagę fakt, że koszty postępowania nie są duże, a oskarżony jest obywatelem Ukrainy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Krupińska - Rostocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lesku
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Turek
Data wytworzenia informacji: